Vol 9, No 8 (April 2021): Annals of Translational Medicine

Original Article

Healthcare resource utilization and costs among nonalcoholic fatty liver disease patients in Germany
Ali Canbay, Nandita Kachru, Jennifer Scarlet Haas, Dominic Meise, A. Burak Ozbay, Jan-Peter Sowa
Evaluating the association between single nucleotide polymorphisms in the stonin 2 (STON2) gene and keratoconus in a Han Chinese population
Jing Zhang, Yue Li, Yiqin Dai, Jianjiang Xu
Association of cardiovascular disease with 30-day hospital readmission in Chinese patients receiving maintenance dialysis
Rui Chen, Chao Yang, Ming Zhu, Hong Chu, Jinwei Wang, Bixia Gao, Lili Liu, Yifang Jiang, Yu Lin, Jingyi Wu, Guilan Kong, Fang Wang, Luxia Zhang, Minghui Zhao, on behalf of the China Kidney Disease Network Work Group
Evaluation of preoperative corneal astigmatism using swept-source optical biometry in Chinese cataract surgery candidates with high myopia: a prospective, comparative observational study
Yehui Tan, Liangping Liu, Jianbing Li, Yingyan Qin, Ao Sun, Mingxing Wu
Estimating the amplitude spectrum area of ventricular fibrillation during cardiopulmonary resuscitation using only ECG waveform
Feng Zuo, Youde Ding, Chenxi Dai, Liang Wei, Yushun Gong, Juan Wang, Yiming Shen, Yongqin Li
Development and validation of a novel prognostic nomogram including tumor deposits could better predict survival for colorectal cancer: a population-based study
Rui Bai, Yinuo Tan, Dan Li, Mengyuan Yang, Linzhen Yu, Ying Yuan, Xuefeng Fang
Epidemiological and clinical characteristics of suspected COVID-19 patients in the isolation ward in Guangzhou, China: a cohort study
Shaoqiang Li, Zhengtu Li, Liyan Chen, Jing Cheng, Yangqing Zhan, Feng Yang, Qian Jiang, Xiaofen Su, Yingying Xie, Zhile Wu, Wenliang Guo, Weili Gu, Nanshan Zhong, Shiyue Li, Feng Ye
Novel compound heterozygous mutations in the CHST6 gene cause macular corneal dystrophy in a Han Chinese family
Yanxia Huang, Lamei Yuan, Yanna Cao, Renhong Tang, Hongbo Xu, Ziqian Tang, Hao Deng
An application of machine learning based on real-world data: Mining features of fibrinogen in clinical stages of lung cancer between sexes
Fangtao Yin, Hongyu Zhu, Songlin Hong, Chen Sun, Jie Wang, Mengting Sun, Lin Xu, Xiaoxiao Wang, Rong Yin
Combined grip strength and calf circumference as a useful prognostic system in patients with liver diseases: a large cohort study
Hiroki Nishikawa, Kazunori Yoh, Hirayuki Enomoto, Takashi Nishimura, Shuhei Nishiguchi, Hiroko Iijima
Homocysteine alters vasoreactivity of human internal mammary artery by affecting the KCa channel family
Wen-Tao Sun, Hong-Mei Xue, Hai-Tao Hou, Huan-Xin Chen, Jun Wang, Guo-Wei He, Qin Yang
In-hospital prognosis of first-ever noncardiogenic ischemic stroke in patients with and without indication for prestroke antiplatelet therapy: Chinese Stroke Center Alliance
Yu-Yuan Xu, Hong-Qiu Gu, Zi-Xiao Li, Yun-Yun Xiong, Qi Zhou, Li-Ping Liu, Xing-Quan Zhao, Yi-Long Wang, Xia Meng, Yong-Jun Wang, on behalf of the CSCA Investigators
Apelin receptor upregulation in spontaneously hypertensive rat contributes to the enhanced vascular smooth muscle cell proliferation by activating autophagy
Tao Xu, Jian Jia, Na Xu, Chao Ye, Fen Zheng, Yan Yuan, Guo-Qing Zhu, Yi-Yang Zhan
Properties and gene expression profiling of acquired radioresistance in mouse breast cancer cells
Feng Qin, Qiang Fan, Peter K. N. Yu, Waleed Abdelbagi Almahi, Peizhong Kong, Miaomiao Yang, Wei Cao, Lili Nie, Guodong Chen, Wei Han
Clinical outcomes of bivalirudin versus heparin in atrial fibrillation patients undergoing percutaneous left atrial appendage occlusion
Xiaochun Zhang, Qinchun Jin, Dehong Kong, Cuizhen Pan, Xian Zhang, Dan Zhou, Zhiyun Shen, Daxin Zhou, Junbo Ge
High risk of pulmonary embolism in acute respiratory distress syndrome related to COVID-19: an observational controlled-cohort study
Victor de Roubin, Faustine Reynaud, Rémi Coudroy, Maeva Rodriguez, Grégoire Monseau, Florent Joly, Justine Bardin, Florence Boissier, Delphine Chatellier, Anne Veinstein, René Robert, Jean-Pierre Frat, Arnaud W. Thille
Lycopene alleviates hepatic ischemia reperfusion injury via the Nrf2/HO-1 pathway mediated NLRP3 inflammasome inhibition in Kupffer cells
Rong Xue, Jiannan Qiu, Song Wei, Mu Liu, Qi Wang, Peng Wang, Bowen Sha, Hao Wang, Yong Shi, Jinren Zhou, Jianhua Rao, Ling Lu
Hemodynamic testing using three-dimensional printing and computational fluid dynamics preoperatively may provide more information in mitral repair than traditional image dataset
Hao Wang, Hongning Song, Yuanting Yang, Zhiyong Wu, Rui Hu, Jinling Chen, Juan Guo, Yijia Wang, Dan Jia, Sheng Cao, Qing Zhou, Ruiqiang Guo
Quality and consistency of clinical practice guidelines for treating children with COVID-19
Qinyuan Li, Qi Zhou, Yangqin Xun, Hui Liu, Qianling Shi, Zijun Wang, Siya Zhao, Xiao Liu, Enmei Liu, Zhou Fu, Yaolong Chen, Zhengxiu Luo
PGE1 triggers Nrf2/HO-1 signal pathway to resist hemin-induced toxicity in mouse cortical neurons
Jiabing Shen, Mao-Sheng Cao, Tingting Zhou, Ying Chen, Jingjing Liang, Yan Song, Chengbin Xue, Mao-Hong Cao, Kaifu Ke
Plasma EGFR mutation abundance affects clinical response to first-line EGFR-TKIs in patients with advanced non-small cell lung cancer
Xiaohong Wang, Yonggang Liu, Zhiying Meng, Yun Wu, Shubin Wang, Gaowa Jin, Yingchun Qin, Fengyun Wang, Jing Wang, Haifei Zhou, Xiaoxing Su, Xiuhua Fu, Xiaolan Wang, Xiaoyu Shi, Zhenping Wen, Xiaoqiong Jia, Qiong Qin, Yongqiang Gao, Weidong Guo, Shun Lu
Diabetic nephropathy in mice is aggravated by the absence of podocyte IRE1 and is correlated with reduced kidney ADH1 expression
Liping Xie, Kaifeng Guo, Sijia Lu, Ning Wang, Yanping Wang, Haibing Chen, Junli Liu, Weiping Jia
Log odds of positive lymph nodes is an excellent prognostic factor for patients with rectal cancer after neoadjuvant chemoradiotherapy
Tianlei Xu, Lin Zhang, Liang Yu, Yuelu Zhu, Hui Fang, Bo Chen, Haizeng Zhang
Assessment of HCMV-encoded microRNAs in plasma as potential biomarkers in pregnant women with adverse pregnancy outcomes
Zhiying Gao, Likun Zhou, Jing Bai, Meng Ding, Deshui Liu, Shaohai Zheng, Yuewen Li, Xiulan Li, Xiaojuan Wang, Ming Jin, Huizi Shangting, Changchun Qiu, Cheng Wang, Xiaojie Zhang, Chenyu Zhang, Xi Chen
Clinical characteristics and outcome of tumor-associated acute pancreatitis: a single-center cohort study
Yangyang Xiong, Yi Zhao, Xianlin Han, Guorong Chen, John Windsor, Dong Wu, Jiaming Qian
Right ventricular systolic function is associated with health-related quality of life: a cross-sectional study in community-dwelling populations
Yong-Tai Liu, Jin-Zhi Lai, Fei-Fei Zhai, Fei Han, Li-Xin Zhou, Jun Ni, Ming Yao, Zhuang Tian, Yan-Lin Zhu, Wei Chen, Hua Bai, Hui Wang, Ding-Ding Zhang, Li-Ying Cui, Zheng-Yu Jin, Yi-Cheng Zhu, Shu-Yang Zhang
Does splenectomy significantly improve the prognosis of hepatocellular carcinoma patients with hypersplenism? A systematic review and meta-analysis
Xue-Bing Shi, Jin-Kai Feng, Jing-Han Wang, Xiao-Qing Jiang
Prevalence and clinical characteristics of antibiotics associated drug induced liver injury
Jin Hwa Park, Susie Hong, Dae Won Jun, Jai Hoon Yoon, Kang Nyeong Lee, Hang Lak Lee, Oh Young Lee, Byung Chul Yoon, Ho Soon Choi
Global alternative splicing landscape of skeletal muscle atrophy induced by hindlimb unloading
Junjie Sun, Hua Yang, Xiaoming Yang, Xin Chen, Hua Xu, Yuntian Shen, Fei Ding, Xiaosong Gu, Jianwei Zhu, Hualin Sun
Controlling nutritional status score as a prognostic marker to predict overall survival in resected biliary tract cancers
Lejia Sun, Si Su, Jianping Xiong, Wenmo Hu, Lei Liu, Haifeng Xu, Shunda Du, Haitao Zhao, Xin Lu, Xinting Sang, Shouxian Zhong, Huayu Yang, Yilei Mao
Inhibition of sphingosine kinase 2 down-regulates ERK/c-Myc pathway and reduces cell proliferation in human epithelial ovarian cancer
Lan Dai, Wenjing Wang, Yixuan Liu, Keqi Song, Wen Di
Differential prognostic implications of gastric adenocarcinoma based on Lauren’s classification: a Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER)-based cohort study
Dehua Tang, Muhan Ni, Hao Zhu, Jun Cao, Lin Zhou, Shanshan Shen, Chunyan Peng, Ying Lv, Guifang Xu, Lei Wang, Xiaoping Zou
Accuracy of matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry for direct bacterial identification from culture-positive urine samples
Bin Sun, Wei Wang, Ping Ma, Bing Gu
Perilesional edema in brain metastases as predictive factor of response to systemic therapy in non-small cell lung cancer patients: a preliminary study
Montse Alemany, Marta Domènech, Andreas A. Argyriou, Noelia Vilariño, Carles Majós, Pablo Naval-Baudin, Anna Lucas, Ramón Palmero, Marta Simó, Ernest Nadal, Jordi Bruna
Risk stratification and corresponding postoperative treatment strategies for occult contralateral lymph node metastasis in pyriform sinus squamous cell carcinoma patients with ipsilateral node-positive necks
Yu Heng, Xiaoke Zhu, Liang Zhou, Ming Zhang, Kenan Li, Lei Tao
Residual β-cell function after 10 years of autoimmune type 1 diabetes: prevalence, possible determinants, and implications for metabolism
Jin Cheng, Min Yin, Xiaohan Tang, Xiang Yan, Yuting Xie, Binbin He, Xia Li, Zhiguang Zhou
Development and validation of a collagen signature-based nomogram for preoperatively predicting lymph node metastasis and prognosis in colorectal cancer
Meiting Fu, Dexin Chen, Fuzheng Luo, Guangxing Wang, Shuoyu Xu, Yadong Wang, Caihong Sun, Xueqin Xu, Aimin Li, Shuangmu Zhuo, Side Liu, Jun Yan
Immune checkpoint inhibitor plus tyrosine kinase inhibitor for unresectable hepatocellular carcinoma in the real world
Diyang Xie, Qiman Sun, Xiaoying Wang, Jian Zhou, Jia Fan, Zhenggang Ren, Qiang Gao
Co-expression network of long non-coding RNA and mRNA reveals molecular phenotype changes in kidney development of prenatal chlorpyrifos exposure in a mouse model
Bingjue Li, Wenyu Xiang, Jing Qin, Qiannan Xu, Shi Feng, Yucheng Wang, Jianghua Chen, Hong Jiang
miR-194-5p protects against myocardial ischemia/reperfusion injury via MAPK1/PTEN/AKT pathway
Qiufeng Zhang, Xiaotian Wu, Jie Yang
Relationships between peripheral reactive hyperemia index with coronary plaque burden and prognosis in patients with unstable angina pectoris complicated with type 2 diabetes mellitus
Xiyan Yang, Yu Xing, Kun Xia, Wenshu Zhao
APOBEC3B deletion polymorphism and lung cancer risk in the southern Chinese population
Xiaosong Ben, Dan Tian, Jiayu Liang, Min Wu, Fan Xie, Jinlong Zheng, Jingmin Chen, Qiaoyuan Fei, Xinrong Guo, Xueqiong Weng, Shan Liu, Xin Xie, Yuting Ying, Guibin Qiao, Chunxia Jing
SET knockdown attenuated phenotype modulation and calcium channel associated markers of airway smooth muscle cells in asthmatic mice
Jie Li, Qi He, Lingwei Wang, Dandan Chen, Chen Qiu, Peng Xu, Yongzhen Lu, Yuwei Zeng, Rongchang Chen
Reconstruction of thumb defects with medial sural artery perforator flap: case series
Xin Huang, Jihua Xu, Hu Yang, Haifei Shi
Casein kinase 1 (CK1) promotes the proliferation and metastasis of glioma cells via the phosphatidylinositol 3 kinase-matrix metalloproteinase 2 (AKT-MMP2) pathway
Hua-Song Gao, She-Yu Lin, Xi Han, Hong-Zhi Xu, Yi-Lu Gao, Zhi-Yong Qin
Efficacy and safety of vinorelbine and cisplatin regimen of different doses and intensities for neoadjuvant chemotherapy in patients with locally advanced esophageal carcinoma
Ke Jin, Baofu Chen, Chunguo Wang, Bo Zhang, Jian Zhang, Min Kong, Linyao Wang, Chengchu Zhu, Jianfei Shen
ENO3 promoted the progression of NASH by negatively regulating ferroptosis via elevation of GPX4 expression and lipid accumulation
Di Lu, Qiaoyun Xia, Zhiyu Yang, Shanjun Gao, Suofeng Sun, Xiaoying Luo, Zhen Li, Xiulei Zhang, Shuangyin Han, Xiuling Li, Mingbo Cao
Binding of microRNA-135a (miR-135a) to homeobox protein A10 (HOXA10) mRNA in a high-progesterone environment modulates the embryonic implantation factors beta3-integrin (ITGβ3) and empty spiracles homeobox-2 (EMX2)
Xi Luo, Renxiang Yang, Yun Bai, Lei Li, Na Lin, Lan Sun, Jianjun Liu, Ze Wu
Activation of the extracellular-signal-regulated kinase (ERK)/c-Jun N-terminal kinase (JNK) signal pathway and osteogenic factors in subchondral bone of patients with knee osteoarthritis
Yaofeng Xu, Yuguo Gu, Wanbo Ji, Qirong Dong
LncRNA ABCC6P1 promotes proliferation and migration of papillary thyroid cancer cells via Wnt/β-catenin signaling pathway
Yue Guan, Yang Li, Qing-Bo Yang, Jianbo Yu, Hong Qiao
Clinical features in coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients with early clearance and prolonged shedding of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) RNA
Yan Zhou, Fengming Ding, Wuping Bao, Yishu Xue, Lei Han, Xue Zhang, Pengyu Zhang, Yong Ji, Dongning Yin, Aihua Bao, Shan Luo, Zengchao Xu, Jun Liu, Min Zhang
Therapeutic effects and mechanism of ferulic acid and icariin in mammary gland hyperplasia model rats via regulation of the ERK pathway
Xiang Li, Guobing Shi
Computational numerical analysis of different cannulation methods during cardiopulmonary bypass of type A aortic dissection model based on computational fluid dynamics
Li Deng, Hao Qin, Zhiyuan Guan, Qingchun Mu, Qingping Xia, Maosheng Wang, Wen-Hua Huang, Kaiyun Gu
Clinical and molecular characteristics of Chryseobacterium indologenes isolates at a teaching hospital in Shanghai, China
Yixin Zhang, Dan Li, Yang Yang, Jiachun Su, Xiaogang Xu, Minggui Wang, Yijian Chen, Ying Li
A comparison of monoaxial pedicle screw versus polyaxial pedicle screw in short-segment posterior fixation for the treatment of thoracolumbar fractured vertebra
Wenye Yao, Tonghua Zhou, Kai Huang, Min Dai, Fengbo Mo, Jing Xu, Zhiyou Cao, Qi Lai, Banglin Xie, Runsheng Guo, Bin Zhang
Metastasis-associated gene 1 (MTA1) enhances cisplatin resistance of malignant pleural mesothelioma by ATR-Chk1-mediated DNA repair
Caihua Xu, Yufeng Hu, Bin Chen, Dapeng Li, Rongrui Liang, Meng Shen, Mengyao Wu, Min Tao
MiR-140-5p targets Prox1 to regulate the proliferation and differentiation of neural stem cells through the ERK/MAPK signaling pathway
Kaiqi Ding, Zehua Lai, Guoyuan Yang, Lili Zeng
Large HDL2 combined with inflammatory factors as superior predictors for coronary artery disease than small HDL3
Xiaoying Wu, Zhijian He, Runlu Sun, Xiangkun Xie, Qingqun Chen, Junjie Wang, Jinlan Bao, Jingjing Huang, Yuan Jiang, Yuling Zhang, Jingfeng Wang
Related parameters of affinity and stability prediction of HLA-A*2402 restricted antigen peptides based on molecular docking
Changxin Huang, Jianfeng Chen, Fei Ding, Lili Yang, Siyu Zhang, Xuechun Wang, Yanfei Shi, Ying Zhu
Analysis of the factors influencing retrograde removal of double J ureteral stents using a simple snare technique in female patients
Cheng-Shi Chen, Ji Hoon Shin, Hai-Liang Li, Chen-Yang Guo, Jong Woo Kim, Lin Zheng, Quan-Jun Yao, Xiang Geng, Tan Wang
Ferroptosis is involved in the progression of hepatocellular carcinoma through the circ0097009/miR-1261/SLC7A11 axis
Ning Lyu, Yan Zeng, Yanan Kong, Qifeng Chen, Haijing Deng, Shunling Ou, Yanfang Bai, Hailin Tang, Xiaolan Wang, Ming Zhao
Correlation between serum lipid and prognosis of idiopathic sudden sensorineural hearing loss: a prospective cohort study
Minmin Shao, Guofeng Xiong, Guangzao Xiang, Shile Xu, Liqun Zhang
A comprehensive pan-cancer analysis of CD274 gene amplification, tumor mutation burden, microsatellite instability, and PD-L1 expression in Chinese cancer patients
Guanghui Gao, Xiao-Dong Zhang, Hu Qu, Bing Yao, Yuxi Zhou, Jianxing Xiang, Chunxiang Chen, Ting Hou, Kai Chen, Junying Xu
Bioinformatic and mouse model reveal the potential high vulnerability of Leydig cells on SARS-CoV-2
Jiawei Zhang, Yuqi Wu, Shulin Li, Xiaobin Wang, Rui Wang, Xiangwei Wang
Hemodynamic evaluation and in vitro hemolysis evaluation of a novel centrifugal pump for extracorporeal membrane oxygenation
Minrui Fu, Gang Liu, Weining Wang, Bin Gao, Bingyang Ji, Yu Chang, Youjun Liu
A prognostic predictive model constituted with gene mutations of APC, BRCA2, CDH1, SMO, and TSC2 in colorectal cancer
Lei Zheng, Yang Zhan, Jia Lu, Jun Hu, Dalu Kong
CTNNB1 S37C mutation causing cells proliferation and migration coupled with molecular mechanisms in lung adenocarcinoma
Chao Zhou, Haizhen Jin, Wentao Li, Ruiying Zhao, Chang Chen
Linggan Wuwei Jiangxin formula ameliorates airway hyperresponsiveness through suppression of IL-1β and IL-17A expression in allergic asthmatic mice especially with diet-induced obesity
Zifeng Ma, Cui Li, Lingna Xue, Shaoyan Zhang, Yongqing Yang, Huiyong Zhang, Zhenhui Lu
Methylated biomarkers for breast cancer identified through public database analysis and plasma target capture sequencing
Can Luo, Jiaheng Huang, Zhaoze Guo, Jingyun Guo, Xiaoqi Zeng, Yimin Li, Minfeng Liu
The effects of S-nitrosylation-induced PPARγ/SFRP5 pathway inhibition on the conversion of non-alcoholic fatty liver to non-alcoholic steatohepatitis
Hongyun Wang, Fengxia Li, Jing Feng, Junping Wang, Xiaobing Liu
Perioperative safety and feasibility outcomes of stage IIIA-N2 non-small cell lung cancer following neoadjuvant immunotherapy or neoadjuvant chemotherapy: a retrospective study
Zhangfeng Huang, Zhe Wu, Yi Qin, Yandong Zhao, Yunpeng Xuan, Tong Qiu, Ao Liu, Yanting Dong, Wenhao Su, Wenxing Du, Tianxiang Yun, Lingjie Wang, Dahai Liu, Lili Sun, Wenjie Jiao
The effects of Helicobacter pylori infection on pregnancy-related diseases and fetal development in diabetes in pregnancy
Jun Li, Mengdi Fan, Fei Ma, Suhe Zhang, Qingju Li
CD2+ T-helper 17-like cells differentiated from a CD133+ subpopulation of non-small cell lung carcinoma cells promote the growth of lung carcinoma
Miaomiao Jia, Xianxian Jia, Dong Zhang, Wenxuan Liu, Shanyong Yi, Zhenhua Li, Bin Cong, Chunling Ma, Shujin Li, Jun Zhang
Genome-wide DNA methylome and whole-transcriptome landscapes of spontaneous intraductal papilloma in tree shrews
Chengxiu Liu, Yuanyuan Han, Pinfen Tong, Dexuan Kuang, Na Li, Caixia Lu, Xiaomei Sun, Wenguang Wang, Jiejie Dai
Feasibility study of hand-carried ultrasound-guided retrievable inferior vena cava filter placement
Hang Zhu, Wen-Juan Du, Xiao-Hua Wang, Yang Yang, Dekyi, Yun-Dai Chen, Jing Zhao
Proprieties of adhesive surface arrays to thyroid cartilage for recurrent laryngeal nerve monitoring
Yishen Zhao, Daqi Zhang, Le Zhou, Shijie Li, Tie Wang, Fang Li, Yujia Han, Gianlorenzo Dionigi, Hui Sun
G-rich sequence factor 1 serves as a prognostic biomarker in septic patients
Lei Qi, Yao Wu, Ming Li, Cheng Xu, Guomin Mao, Guiwen Liang, Yansong Dong, Dajun Yan, Yan Yan, Zhongwei Huang, Kai Sun, Haiyan Jiang
Forkhead box O1 targeting replication factor C subunit 2 expression promotes glioma temozolomide resistance and survival
Xingsheng Qiu, Guifeng Tan, Hao Wen, Lian Lian, Songhua Xiao
TGFBI is involved in the formation of polyploid cancer cells and the response to paclitaxel
Xiaobin Shang, Bibo Yuan, Jingjing Li, Fangfang Xi, Jingxin Mao, Chen Zhang, Hongjing Jiang, Guoyan Liu
Whole-exome sequencing identifies somatic mutations associated with lung cancer metastasis to the brain
Zhenghao Liu, Meiguang Zheng, Bingxi Lei, Zhiwei Zhou, Yutao Huang, Wenpeng Li, Qinbiao Chen, Pengcheng Li, Yuefei Deng
Comparison of the modified sinus tarsi approach versus the extensile lateral approach for displaced intra-articular calcaneal fractures
Chao Ma, Jiaju Zhao, Yong Zhang, Nan Yi, Jupu Zhou, Zhicheng Zuo, Bo Jiang
Observation of the impact of the eight-step process combined with the four-track crossover quality control applied to patients with glioma surgery: a randomised trial
Zhen Zhang, Jing Ma, Ying Xu, Huihui Zhang
Transcriptome sequencing and analysis reveals the molecular mechanism of skeletal muscle atrophy induced by denervation
Xin Chen, Ming Li, Bairong Chen, Wei Wang, Lilei Zhang, Yanan Ji, Zehao Chen, Xuejun Ni, Yuntian Shen, Hualin Sun
Preoperative analysis of upper lip in patients with upper cleft lip/palate before lip repair
Junyan Jing, Xiaoxuan Chen, Bing Shi, Yufeng Wang, Yongbin Mou, Yong Lu
Postoperative follow-up strategy based on event dynamics for esophageal squamous cell carcinoma
Yongcong Zhang, Maohui Chen, Jiazhou Xiao, Mingqiang Liang, Wei Zheng, Chun Chen, Bin Zheng
PSMD12 promotes glioma progression by upregulating the expression of Nrf2
Zhongyong Wang, Zhiyu Li, Hui Xu, Yun Liao, Chao Sun, Yanming Chen, Minfeng Sheng, Qing Lan, Zhong Wang
Early risk factors for extrapulmonary organ injury in adult COVID-19 patients
Fang Huang, Wenxia Ma, Hui Zheng, Yan Ye, Hui Chen, Nan Su, Xiaoping Li, Xinyue Li, Yuyu Wang, Jun Jin, Zhengyuan Yu, Yongsheng Li, Jun Wang
Comparison of traditional methods and high-throughput genetic sequencing in the detection of pathogens in pulmonary infectious diseases
Xianqiu Chen, Kebin Cheng, Xiaoli Sun, Yuan Zhang, Zu Cao, Jianxiong Li, Jiuwu Bai, Haiwen Lu, Shuyi Gu, Li Zhang, Jinfu Xu, Ping Jiang, Shuo Liang
A validated nomogram integrating hematological indicators to predict response to neoadjuvant therapy in esophageal squamous cell carcinoma patients
Sichao Wang, Zihao Zhou, Dan Tian, Shujie Huang, Ce Wang, Zhen Gao, Xiaosong Ben, Jiming Tang, Liang Xie, Haiyu Zhou, Dongkun Zhang, Ruiqing Shi, Cheng Deng, Weitao Zhuang, Yu Ding, Guibin Qiao
Laparoscopic repair of giant hiatal hernia for elderly patients
Lei Guan, Yusheng Nie, Xin Yuan, Jie Chen, Huiqi Yang
Immune checkpoint inhibitors for treatment of small-cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis
Zhicheng Niu, Shenghu Guo, Jing Cao, Yuehua Zhang, Xiaojin Guo, Francesco Grossi, Yoshinobu Ichiki, You Li, Zhiyu Wang
Moderately differentiated esophageal squamous cell carcinoma has a poor prognosis after neoadjuvant chemoradiotherapy
Wenwu He, Tianqin Mao, Jiaxin Yan, Xuefeng Leng, Xuyang Deng, Qin Xie, Lin Peng, Qiong Liao, Marco Scarpa, Yongtao Han
Ki67 and progesterone receptor status predicts sensitivity to palbociclib: a real-world study
Xiying Shao, Yabing Zheng, Wenming Cao, Xiabo Shen, Guangliang Li, Junqing Chen, Yuan Huang, Ping Huang, Lei Shi, Weiwu Ye, Weibin Zou, Caijin Lou, Lei Lei, Jian Huang, Zhanhong Chen, Xiaojia Wang
A model-based validation study of postoperative complications with considerations on operative timing
Kun Qian, Simeng Wu, Weishan Lee, Shiwen Liu, Ailun Li, Jing Cang, Fang Fang
Co-culturing polarized M2 Thp-1-derived macrophages enhance stemness of lung adenocarcinoma A549 cells
Xiaocheng Zhang, Mingyang Zhu, Zipu Hong, Chengshui Chen
The G199X and V157fs mutations in the TP53 gene promote malignancy in serous ovarian cancer: an analysis using whole-exome sequencing
Dan Su, Man Nie, Jun Yue
Protocatechualdehyde restores endothelial dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats
Bin Ji, Kaiming Yuan, Jun Li, Bon Jeong Ku, Po Sing Leung, Wei He
Itaconate ameliorates methicillin-resistant Staphylococcus aureus-induced acute lung injury through the Nrf2/ARE pathway
Gang Liu, Yaxian Wu, Sihao Jin, Jiaojiao Sun, Bin-Bin Wan, Jiru Zhang, Yingying Wang, Zhi-Qi Gao, Dan Chen, Shengpeng Li, Qingfeng Pang, Zhiqiang Wang
Integrated genomic and transcriptomic analysis suggests KRT18 mutation and MTAP are key genetic alterations related to the prognosis between astrocytoma and glioblastoma
Zhiyong Li, Yinghui Jin, Qingping Zou, Xiaofeng Shi, Qianchao Wu, Zhiying Lin, Qun He, Guanglong Huang, Songtao Qi

Consensus

Chinese expert consensus on technical recommendations for the standard operation of drug-eluting beads for transvascular embolization
Guoliang Shao, Yinghua Zou, Pierleone Lucatelli, Diamantis I. Tsilimigras, Shigeo Shimise, Takumi Kawaguchi, on behalf of the Interventional Oncology Branch of China Anti-Cancer Association

Review Article

Robot-assisted laminectomy in spinal surgery: a systematic review
Zhuofu Li, Guoxin Yu, Shuai Jiang, Lei Hu, Weishi Li
A narrative review of new treatment options for chronic kidney disease in type 2 diabetes
Frederik Persson, Rikke Borg, Peter Rossing
Acute kidney injury after lung transplantation: a narrative review
Lei Jing, Wenhui Chen, Lijuan Guo, Li Zhao, Chaoyang Liang, Jingyu Chen, Chen Wang
Styloidogenic-cervical spondylotic internal jugular venous compression, a vascular disease related to several clinical neurological manifestations: diagnosis and treatment—a comprehensive literature review
Alba Scerrati, Nicoló Norri, Lorenzo Mongardi, Flavia Dones, Luca Ricciardi, Gianluca Trevisi, Erica Menegatti, Paolo Zamboni, Michele Alessandro Cavallo, Pasquale De Bonis
A narrative review of changes in microvascular permeability after burn
Yunfei Chi, Xiangyu Liu, Jiake Chai
Research progress of circRNA as a biomarker of sepsis: a narrative review
Lei Qi, Yan Yan, Bairong Chen, Jiling Cao, Guiwen Liang, Pan Xu, Yue Wang, Yuting Ren, Guomin Mao, Zhongwei Huang, Cheng Xu, Haiyan Jiang
Exploring the concepts and practices of advanced breast cancer treatment: a narrative review
Xiaojia Wang, Xiying Shao, Jian Huang, Lei Lei, Yuan Huang, Yabing Zheng, Wenming Cao, Zhanhong Chen

Editorial on Unresolved Basis Issues in Hepatology1

Unresolved basic issues in hepatology
Ralf Weiskirchen, Wolfgang Stremmel

Review Article on Unresolved Basis Issues in Hepatology1

Non-alcoholic fatty liver diseases: current challenges and future directions
Elke Roeb
Diagnostic management of nonalcoholic fatty liver disease: a transformational period in the development of diagnostic and predictive tools—a narrative review
Natalia Rosso, Adam M. Stephenson, Pablo J. Giraudi, Claudio Tiribelli
It’s all about the spaces between cells: role of extracellular matrix in liver fibrosis
Amit Khurana, Nilofer Sayed, Prince Allawadhi, Ralf Weiskirchen
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)/non-alcoholic steatohepatitis (NASH)-related liver fibrosis: mechanisms, treatment and prevention
Frank Tacke, Ralf Weiskirchen
Mechanism of idiosyncratic drug induced liver injury (DILI): unresolved basic issues
Rolf Teschke, Jack Uetrecht
Revisiting hemochromatosis: genetic vs. phenotypic manifestations
Gregory J. Anderson, Edouard Bardou-Jacquet
Therapeutic strategies in Wilson disease: pathophysiology and mode of action
Wolfgang Stremmel, Ralf Weiskirchen
Autoimmune hepatitis—is histology conclusive?
Andrea Beer, Hans Peter Dienes
Liver failure—future challenges and remaining questions
Peter Lemmer, Josef Christian Pospiech, Ali Canbay
Exosomes as therapeutic vehicles in liver diseases
Jingyi Ding, Ju Wang, Jiajia Chen
Dairy consumption and hepatocellular carcinoma risk
Bodo C. Melnik
The role of bile acids in cholestatic liver injury
Shi-Ying Cai, James L. Boyer
The neglected biliary mucus and its phosphatidylcholine content: a putative player in pathogenesis of primary cholangitis—a narrative review article
Wolfgang Stremmel, Martina Lukasova, Ralf Weiskirchen

Disclosure:

1. The series “Unresolved Basis Issues in Hepatology” was commissioned by the editorial office, Annals of Translational Medicine without any sponsorship or funding. Ralf Weiskirchen and Wolfgang Stremmel served as the unpaid Guest Editors for the series.