Original Article


Construction of a predictive nomogram and bioinformatic investigation of the potential mechanism of postoperative early recurrence of hepatocellular carcinoma meeting the Milan criteria

Shuqi Zhang, Liangliang Xu, Fuzhen Dai, Peng Wang, Jianchen Luo, Ming Zhang, Mingqing Xu

Download Citation