Original Article


Analysis of clinical features of neonates with congenital heart disease who develop necrotizing enterocolitis: a retrospective case-control study

Xiaolei Gong, Xi Chen, Liping Wang, Mingjie Zhang, Francesco Nappi, Jeffrey D. Zampi, Jinghao Zheng, Zhuoming Xu, Nan Bao

Download Citation