Original Article


Application of metal artifact reduction software in gemstone spectral computed tomography for patients after total knee arthroplasty

Jinge Zhang, Xiaozhou Wang, Fei Zhao, Kai Zhang, Yuming Li, Yu Zhang, Yi Zeng, Chunchao Xia, Zhenlin Li

Download Citation