Original Article


Differentially expressed liver exosome-related genes as candidate prognostic biomarkers for hepatocellular carcinoma

Bangyou Zuo, Jing Kuai, Junyu Long, Jin Bian, Xu Yang, Xiaobo Yang, Ziyu Xun, Yiran Li, Huishan Sun, Xinting Sang, Haitao Zhao

Download Citation