Letter to the Editor


Characterization of extrachromosomal circular DNA in patients with acute myeloid leukemia: proof-of-concept report using cohorts from Beijing and Shanghai

Liren Qian, Xinxin Xia, Jiaxin Liu, Xiaoping Chen, Yu Liu, Xiaona Wang, Sabina Iluta, Sergiu Pasca, Diana Gulei, Ciprian Tomuleasa

Download Citation