Original Article


Mitochondria-specific peptide amphiphiles induce mitochondrial dysfunction and peripheral T-cell lymphomas (PTCL) damage

Qi Sun, Ailing Gui, Aihua Zou, Yichen Yan, Shi Qiu, Shun Zhu, Wen Liu, Ji Zuo, Qunling Zhang, Ling Yang

Download Citation