Correlation of m6A methylation with immune infiltrates and poor prognosis in non-small cell lung cancer via a comprehensive analysis of RNA expression profiles

Bo Dong, Chunli Wu, Shi-Hao Li, Lan Huang, Chunyang Zhang, Bin Wu, Yinliang Sheng, Yafei Liu, Guanchao Ye, Yu Qi