Olaparib effectively treats local recurrence of extrahepatic cholangiocarcinoma in a patient harboring a BRCA2-inactivating mutation: a case report

Wenxin Li, Zuohong Ma, Xibo Fu, Zhiqiang Hao, Hai Shang, Junping Shi, Mengping Lei, Mian Xu, Shili Ning, Xiangdong Hua