Role of spindle pole body component 25 in neurodegeneration

Feilun Cui, Zhipeng Xu, Yumei Lv, Jianpeng Hu