The clinical value of serum hepatic parenchyma cell volume-normalized hepatitis B surface antigen levels in hepatitis B e antigen -positive and -negative chronic hepatitis B patients

Lei Tan, Shi-Lei Xu, Zhi-Shuo Mo, Jian-Rong Liu, Wei-Qiang Gan, Jie-Huan Chen, Zhi-Liang Gao, Ze-Qian Wu