CALD1 promotes the expression of PD-L1 in bladder cancer via the JAK/STAT signaling pathway

Cheng Li, Fuhan Yang, Ruiliang Wang, Wei Li, Niraj Maskey, Wentao Zhang, Yadong Guo, Shenghua Liu, Hong Wang, Xudong Yao