Functional assessment of a novel COL4A5 splicing site variant in a Chinese X-linked Alport syndrome family

Xiaolei Chen, Nan Ye, Lu Zhang, Wen Zheng, Jingqiu Cheng, Meng Gong