Combined transcriptomic and lipidomic analysis of D-4F ameliorating bleomycin-induced pulmonary fibrosis

Yong Xia, Mei Cheng, Yanyan Hu, Man Li, Lin Shen, Xiang Ji, Xiaopei Cui, Xiangju Liu, Weiling Wang, Haiqing Gao