Identification of key genes in cutaneous squamous cell carcinoma: a transcriptome sequencing and bioinformatics profiling study

Dan-Dan Zou, Dan Xu, Yuan-Yuan Deng, Wen-Juan Wu, Juan Zhang, Ling Huang, Li He