Development and evaluation of an early death risk prediction model after acute type A aortic dissection

Yuhui Zhang, Tongyun Chen, Qingliang Chen, Hou Min, Jiang Nan, Zhigang Guo