The important roles and molecular mechanisms of annexin A2 autoantibody in children with nephrotic syndrome

Qing Ye, Yingying Zhang, Jieqiu Zhuang, Ye Bi, Hong Xu, Qian Shen, Jialu Liu, Haidong Fu, Jingjing Wang, Chunyue Feng, Xiaoxiao Tang, Fei Liu, Weizhong Gu, Fei Zhao, Jianjiang Zhang, Yuanhan Qin, Shiqiang Shang, Hongqiang Shen, Xuejun Chen, Huijun Shen, Aimin Liu, Yonghui Xia, Zhihong Lu, Qiang Shu, Jianhua Mao