Preoperative serum albumin: a promising indicator of early mortality after surgery for infective endocarditis

Suiqing Huang, Zhuoming Zhou, Li Luo, Yuan Yue, Quan Liu, Kangni Feng, Jian Hou, Keke Wang, Jiantao Chen, Huayang Li, Lin Huang, Guangguo Fu, Guangxian Chen, Mengya Liang, Zhongkai Wu