Comparative healing of swine skin following incisions with different surgical devices

Yuting Zhong, Yufan Wei, Ningning Min, Qingyu Guan, Jin Zhao, Junyong Zhu, Huayu Hu, Rui Geng, Chenyan Hong, Yashuang Ji, Jie Li, Yiqiong Zheng, Yanjun Zhang, Xiru Li