Kv3.1 channelopathy: a novel loss-of-function variant and the mechanistic basis of its clinical phenotypes

Xiaoyang Li, Yongsheng Zheng, Shaoyuan Li, Umesh Nair, Chong Sun, Chongbo Zhao, Jiahong Lu, Victor Wei Zhang, Snezana Maljevic, Steven Petrou, Jie Lin