Circular RNAs as potential regulators in bone remodeling: a narrative review

Xuefeng Pan, Xiao Cen, Bo Zhang, Fang Pei, Wei Huang, Xinqi Huang, Zhihe Zhao