Recognizing blood pressure patterns in sedated critically ill patients on mechanical ventilation by spectral clustering

Shengjun Liu, Longxiang Su, Xin Liu, Xueqian Zhang, Zuyu Chen, Chun Liu, Na Hong, Yali Li, Yun Long