A multidimensional nomogram combining imaging features and clinical factors to predict the invasiveness and metastasis of combined hepatocellular cholangiocarcinoma

Yi Wang, Chang-Wu Zhou, Gui-Qi Zhu, Na Li, Xian-Ling Qian, Huan-Huan Chong, Chun Yang, Meng-Su Zeng