Prognostic nomogram for predicting long-term survival in bronchopulmonary carcinoid tumor patients receiving resection

Qiao Li, Qichen Chen, Jinghua Chen, Zijing Wang, Pan Wang, Hong Zhao, Jun Zhao