Identification of the distinctive role of DPT in dilated cardiomyopathy: a study based on bulk and single-cell transcriptomic analysis

Yang Lu, Qiongfeng Wu, Jie Liao, Shaoshao Zhang, Kai Lu, Shuaitao Yang, Yuwei Wu, Qian Dong, Jing Yuan, Ning Zhao, Yimei Du