Interaction between hepatitis B virus infection and the efficacy of camrelizumab in combination with apatinib therapy in patients with hepatocellular carcinoma: a multicenter retrospective cohort study

Guosheng Yuan, Rong Li, Qi Li, Xiaoyun Hu, Jian Ruan, Wenzhe Fan, Junjie Wang, Wei Huang, Mengya Zang, Jinzhang Chen