Evaluation of the reporting quality of guidelines for gastric cancer using the RIGHT checklist

Xuan Wu, Ding Li, Haiyang Chen, Jing Han, Hanqiong Zhou, Zhen He, Yanfang Ma, Bingqi Dong, Yingxi Wu, Kristina A. Matkowskyj, Aslam Ejaz, Khaldoun Almhanna, Qiming Wang