Clinical comparison of tenosynovial giant cell tumors, synovial chondromatosis, and synovial sarcoma: analysis and report of 53 cases

Wei Wang, Man-Mei Long, Cheng-Jiang Wei, Xi-Wei Cui, Jie-Yi Ren, Yi-Hui Gu, Qing-Feng Li, Shun-Dong Dai, Bin Gu, Zhi-Chao Wang