Vof16-miR-205-Gnb3 axis regulates hippocampal neuron functions in cognitively impaired diabetic rats

Wenfang Peng, Bojin Xu, Xiaoxu Ge, Juan Du, Liuqing Xi, Lili Xia, Qianqian Wang, Shan Huang