Ulinastatin inhibits NLRP3-induced apoptosis in a PD cell model

Yicheng Lin, Dongsheng Xu, Feng Gao, Xiaolei Zheng