SMOX expression predicts the prognosis of non-small cell lung cancer

Zhanghao Huang, Shuo Wang, Hai-Jian Zhang, You Lang Zhou, Jia-Hai Shi