Long-term outcomes of a totally thoracoscopic approach for reoperative mitral valve replacement: a propensity score matched analysis

Peijian Wei, Jian Liu, Jiexu Ma, Yuyuan Zhang, Zhao Chen, Yanjun Liu, Tong Tan, Hongxiang Wu, Jimei Chen, Jian Zhuang, Huiming Guo