Current research advances in microRNA-mediated regulation of Krüppel-like factor 4 in cancer: a narrative review

Xi Yang, Cheng Chen, Li Li, Tian Xiao, Yong-Dong Zou, Duo Zheng