Tregs-derived interleukin 35 attenuates endothelial proliferation through STAT1 in pulmonary hypertension

Naifu Wan, Wuwei Rong, Wentong Zhu, Daile Jia, Peiyuan Bai, Guizhu Liu, Qiangyou Wan, Ankang Lyu