Ideal cardiovascular health metrics and epicardial adipose tissue volume in a Northern Chinese population: a cross-sectional study

Wenyi Yang, Haiyan Shi, Xin Huang, Yufei Ma, Bo Guan, Shasha Sun, Yan Yu, Jiakun Luo, Fan Tian, Jian Cao