Japanese Orthopaedic Association Cervical Myelopathy Evaluation Questionnaire as an outcome measure for ossification of posterior longitudinal ligament patients in East Asia: an investigation of reliability, validity, and responsiveness

Shuyang Li, Joe Kodama, Leixin Wei, Tingkui Wu, Hiroyasu Fujiwara, Yukitaka Nagamoto, Lee A. Tan, Yanbin Zhao, Fengshan Zhang, Shengfa Pan, Yu Sun, Feifei Zhou, Takashi Kaito, Peng Cao, Beiyu Wang, Xiaoguang Liu