Newly detected liver nodules with a history of colorectal cancer: are they metastatic? Review of 2,632 cases in a single center

Kai Zhu, Wentao Wang, Rongkui Luo, Danjun Song, Xi Wang, Qiang Gao, Jia Fan, Jian Zhou, Shengxiang Rao, Xiaoying Wang