A bibliometric analysis of Wnt signaling pathway: from the top-100 cited articles to emerging trends

Jia-Qi Xu, Ning Tang, Ling-Feng Zhang, Chen Tan, Yang Su, Daniel M. George, Guang-Xu He, Tian-Long Huang