CYP2C19 genotype has prognostic value in specific populations following coronary stenting

Wenyao Wang, Chunli Shao, Bo Xu, Jingjia Wang, Min Yang, Jing Chen, Kuo Zhang, Siyuan Wang, Ping Li, Yi-Da Tang