Novel coronavirus pneumonia detection and segmentation based on the deep-learning method

Zhiliang Zhang, Xinye Ni, Guanying Huo, Qingwu Li, Fei Qi