Findings from the 45 and Up Study: smoking is not associated with the risk of early-onset cataract

Jiaqing Zhang, Xiaotong Han, Wei Wang, Jason Ha, Zhenzhen Liu, Xianwen Shang, Lei Zhang, Xuhua Tan, Mingguang He, Lixia Luo