Real-world data on the clinicopathological traits and outcomes of hospitalized liver hemangioma patients: a multicenter study

Tengqian Tang, Xishu Wang, Yilei Mao, Jing Li, Tianfu Wen, Weidong Jia, Yongjun Chen, Tao Peng, Lingxiao Liu, Ruifang Fan, Kuansheng Ma, Feng Xia