Collection on reports of molecules linked to epithelial-mesenchymal transition in the process of treating metastasizing cancer: a narrative review

Yiyi Cai, Boyuan Wang, Bingying Li, Xintong Huang, Haoyue Guo, Yu Liu, Bin Chen, Sha Zhao, Shengyu Wu, Wei Li, Lei Wang, Keyi Jia, Hao Wang, Peixin Chen, Minlin Jiang, Xuzhen Tang, Hui Qi, Chunlei Dai, Junyan Ye, Yayi He