A narrative review of multiple endocrine neoplasia syndromes: genetics, clinical features, imaging findings, and diagnosis

Xuefang Hu, Jian Guan, Yangdi Wang, Siya Shi, Chenyu Song, Zi-Ping Li, Shi-Ting Feng, Jie Chen, Yanji Luo