Three novel mutations in Chinese patients with CSF1R-related leukoencephalopathy

Min Chu, Dong-Xin Wang, Yue Cui, Yu Kong, Li Liu, Ke-Xin Xie, Tian-Xinyu Xia, Jing Zhang, Ran Gao, Ai-Hong Zhou, Chao-Dong Wang, Li-Yong Wu