Electrolytes and clinical outcomes in patients with acute ischemic stroke or transient ischemic attack

Anxin Wang, Xue Tian, Hongqiu Gu, Yingting Zuo, Xia Meng, Pan Chen, Hao Li, Yongjun Wang