Effect of novel bicaval anastomosis technique for transplantation with and without prior cardiac surgery history

Feng Shi, Zongli Ren, Min Zhang, Zhiwei Wang, Zhiyong Wu, Xiaoping Hu, Zhipeng Hu, Hongbing Wu, Wei Ren, Luocheng Li, Yongle Ruan, Rui Hu