Pharmacokinetics, pharmacodynamics, and safety of single- and multiple-dose intravenous ceftobiprole in healthy Chinese participants

Wan-Zhen Li, Hai-Lan Wu, Yuan-Cheng Chen, Bei-Ning Guo, Xiao-Fen Liu, Yu Wang, Ju-Fang Wu, Jing Zhang