Clinical characteristics and outcome of tumor-associated acute pancreatitis: a single-center cohort study

Yangyang Xiong, Yi Zhao, Xianlin Han, Guorong Chen, John Windsor, Dong Wu, Jiaming Qian