Acute kidney injury after lung transplantation: a narrative review

Lei Jing, Wenhui Chen, Lijuan Guo, Li Zhao, Chaoyang Liang, Jingyu Chen, Chen Wang